Selectie

Jouw rol / Jouw wensen

Als werkgever ben je een erg belangrijke pilaar voor de regionale economie. Actiris wil je graag steunen in jouw activiteiten.

Rekruteer je ?

Om je zo goed mogelijk te helpen, rekenen we op jouw medewerking!   
 • Je bezorgt ons alle nodige informatie zodat we je dossier goed begrijpen en efficiënt kunnen beheren.
 • Op het einde van het rekruteringsproces, breng je ons op de hoogte van jouw finale selectie.
 • Je respecteert de antidiscriminatiewet. Jouw jobaanbiedingen mogen niemand uitsluiten op basis van leeftijd, etniciteit, nationaliteit, geslacht, religie,…

Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden voor het invoegen van jobaanbiedingen

Overweeg je een collectief ontslag?

Wat zijn je verplichtingen en welke procedures moet je volgen?  Wil je meer weten over de evaluatiecriteria van het herstructureringsplan dat Actiris voorlegt ter beslissing aan de minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wil je de voorwaarden voor de oprichting van een tewerkstellingscel kennen? Wil je weten hoe een tewerkstellingscel functioneert?

Raadpleeg onderstaande documenten:
 • Inschrijvingsdocument voor de TWC: te gebruiken in het kader van een individueel gesprek OF na de informatiesessie voor de werknemers OF in het kader van een schriftelijke procedure (opgelet voor de termijnen voor het versturen van aangetekende brieven) – Ter herinnering: in geval er na 7 dagen nog geen antwoord is, wordt de persoon automatisch beschouwd als zijnde ingeschreven bij de tewerkstellingscel.
 • Oprichtingsakte TWC: akte die de oprichting van de tewerkstellingscel bekrachtigt – in te vullen en aan te passen (de gegevens van het outplacementbureau eveneens toevoegen) alvorens deze in aanwezigheid van alle leden te ondertekenen.
 • Naargelang het aantal personen dat in de andere gewesten woont, is het mogelijk dat de VDAB/Forem/ADG de akte mee ondertekenen. Indien dit het geval is, nodigt Actiris hen uit voor de vergadering waarbij de ondertekening plaatsvindt.
 • Modelformulier: overzichtsdocument dat moet worden ingevuld en naar ons moet worden teruggestuurd. Naast de cao's, het sociaal plan, de lijst met het getroffen personeel EN de overeenkomst met het outplacementbureau, maakt dit deel uit van de documenten die moeten worden ingevuld en naar Actiris gestuurd. Zodra het volledige dossier via aangetekende brief bij Actiris werd ingediend, beschikt Actiris over 14 dagen om het te analyseren en voor advies aan de leden van het Beheerscomité van Actiris en de Brusselse minister van Tewerkstelling voor te leggen. 
Wat is outplacement?

Outplacement (outplacementbegeleiding) is een geheel van diensten en adviezen die aan bepaalde ontslagen werknemers worden verleend teneinde hen in staat te stellen zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden of zich als zelfstandige te vestigen.

Je moet de kost van deze diensten/adviezen, die door een erkende dienstverlener worden gepresteerd, voor je rekening nemen. Deze diensten/adviezen kunnen individueel en/of in groep worden georganiseerd.

Welke verplichtingen ?

 • Je moet outplacement aanbieden aan elke werknemer die daar recht op heeft;
 • Je moet de outplacementkosten dragen;
 • Je moet een verplichte bijdrage betalen als u geen outplacement heeft aangeboden.

 Welke werknemers ?

 • Er bestaan 2 regelingen voor het outplacement: de algemene regeling en de bijzondere regeling.

De ontslagen werknemer (arbeider, bediende of kaderlid) die aan de onderstaande voorwaarden voldoet (algemene of bijzondere regeling), heeft recht op de outplacementbegeleiding.

Algemene regeling

 • ontslagen zijn door een werkgever uit de privé- of openbare sector:
  uitgezonderd in geval van ontslag om dwingende redenen, vertrek met pensioen en collectief ontslag omwille van herstructurering
 • een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een equivalente opzeggingsvergoeding (verbrekingsvergoeding) genieten.

Bijzondere regeling

 •  ontslagen zijn door een werkgever uit de privésector:
  uitgezonderd in geval van ontslag om dwingende redenen en vertrek met pensioen;
 • geen opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een equivalente verbrekingsvergoeding genieten;
 • 45 jaar of ouder zijn op het moment van het ontslag;
 • minstens één jaar zonder onderbreking bij dezelfde werkgever hebben gewerkt;
 • minstens halftijds hebben gewerkt.

Welke procedure?

 • Je moet via een aangetekend schrijven een geldige outplacementbegeleiding aanbieden aan de werknemer die aan de voorwaarden voldoet. 
 • Alle briefwisseling van de werkgever moet aangetekend worden verstuurd.

Algemene regeling

Je moet het geldig outplacementaanbod voorstellen (60 uur verspreid over max. 12 maanden):

 • binnen de 4 weken vanaf het begin van de te presteren opzeggingstermijn;
 • binnen de 15 dagen volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst in geval van een verbrekingsvergoeding.

De werknemer beschikt over 4 weken om het outplacementaanbod te aanvaarden of te weigeren (geen sanctie van de RVA in geval van weigering).

Indien de werknemer niet binnen deze termijn reageert, wordt ervan uitgegaan dat hij het aanbod aanvaardt.

De 60 outplacementuren worden afgetrokken van het (sollicitatie)verlof waarop de werknemer die zijn opzeggingstermijn presteert recht heeft teneinde een nieuwe job te zoeken, en dit met behoud van zijn loon.  Aan het einde van deze 60 uur, beschikt de werknemer over 1 dag of 2 halve dagen verlof per week om zijn zoektocht naar werk verder te zetten.

In geval van een verbrekingsvergoeding kunnen 4 weken (gelijk aan 60 uur) van de vergoeding worden afgetrokken teneinde de kost van het outplacement te dekken. 

 

Bijzondere regeling 

Je moet het outplacementaanbod voorstellen (60 uur verspreid over max. 12 maanden):

 • binnen de 15 dagen volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst. 

De werknemer moet: 

 • het aanbod binnen de maand aanvaarden;
 • aan dit aanbod meewerken;
 • het outplacement te gelegener tijd aanvragen, indien je het zelf niet voorstelt (ingebrekestelling).

Sanctie van de RVA indien de werknemer het outplacement weigert of er niet aan meewerkt.

Sanctie van de RVA voor de werkgever die zijn verplichting niet naleeft: € 1.800

De werknemer die een geldige aanvraag indient en het outplacement niet geniet terwijl hij aan de voorwaarden voldoet, moet aan de RVA zijn wens meedelen om de procedure te genieten ten laste van de RVA.

Raadpleeg onze documenten voor outplacementverstrekkers :

Documenten om te downloaden:

 

Deze inlichtingen zijn louter indicatief. Voor meer gedetailleerde informatie, raden wij je aan om je tot de bevoegde instellingen te richten.

Meer informatie ?

Dienst begeleiding collectief ontslag
ALC-BCO@actiris.be
02 563 34 99

CONTACTEER SELECT ACTIRIS

Bel ons
02 505 79 15
Van maandag tot vrijdag
8:30-12:30 en 13:30-16:30
Laat je gegevens achter

We nemen opnieuw contact met je op binnen 48 uur.

Contact

Andere oplossingen